Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

„Nauka drogą do sukcesu”

Głównym celem zrealizowano projektu pn „Nauka drogą do sukcesu” była organizacja  zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwój zainteresowań i talentów. Poprzez projekt  motywowaliśmy podopiecznych świetlicy środowiskowej „ARKA” i „ŹRÓDŁO” do nauki i własnego rozwoju poprzez udział w atrakcyjnych zajęciach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Naszym celem było wskazywanie i podkreślanie związku teorii z praktyką, możliwości wykorzystania nabywanej wiedzy i umiejętności, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  z tzw. trudnych środowisk.

W projekcie zrealizowano  6 spotkań ze specjalistami i 7 wizyt studyjnych. Szeroki zakres specjalistów zaangażowanych w warsztaty zagwarantował nie tylko wzrost wiedzy ogólnej dzieci, ale także wzmocnienie postaw patriotyczno-obywatelskich (wizyty w urzędzie i muzeum), ekologicznych (wizyta w ośrodku edukacji ekologicznej), a także zainteresowanie podstawowymi kwestiami ekonomiki. Możliwość kontaktu z ludźmi zaangażowanymi w kwestie społeczne, osiągającymi sukcesy w swoich dziedzinach miały szczególne znaczenie dla dzieci pochodzących z rodzin marginalizowanych gdzie niejednokrotnie brakuje pozytywnych i inspirujących wzorców osobowych. Tematyka poruszana podczas warsztatów była podstawą w codziennej pracy z uczestnikami (zajęcia plastyczne, zajęcia edukacyjne, integracyjne). Wiadomości zdobyte podczas warsztatów i wizyt studyjnych były ugruntowywane w trakcie codziennych  zajęć dydaktyczno - wychowawczych  kontynuowanych w świetlicach(poprzez m. in.: konkursy plastyczne, quizy, konkursy literackie i matematyczne)                 

Projekt realizowano w okresie: od 01.06.2014r. do  27.06.2014r. oraz od  01.09.2014r do 19.12.2014r .

Projekt dofinansowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.