Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

"Szansa na lepsze jutro"

      Od 1-go grudnia w Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka realizowany jest projekt „Szansa na lepsze jutro”. Jest on przeznaczony m.in. dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, osób  bezdomnych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

 

W ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” młodzież, która opuściła bądź opuszcza placówki wychowawcze   i rodziny zastępcze oraz osoby wychodzące z bezdomności mogą skorzystać z mieszkania chronionego. Mieszkania chronione funkcjonują w nowo wybudowanym Ośrodku Wsparcia Dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością, który otwarty został w listopadzie 2010r. Oprócz 16 mieszkań chronionych w Ośrodku jest też noclegownia, w której przebywają osoby bezdomne.
      Dzięki uczestnictwu w projekcie podopieczni mieszkań chronionych
i noclegowni mogą korzystać z szeregu działań mających na celu przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania. Podobnie jest w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie. Znalezienie pracy jest jednym z czynników zwiększających ich samodzielność.    
      Młodzież objęta jest pomocą pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, uczestniczy
w
warsztatach usamodzielniających. Młodzi ludzie mają również szansę zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w wolontariacie, stażach oraz w warsztatach: gastronomicznych, poprawiających sprawność fizyczną czy zajęciach dbania o wygląd.
       Pomoc skierowana do osób wychodzących z bezdomności powinna być dopasowana do ich  indywidualnych potrzeb. Najważniejsza jednak jest w tym przypadku motywowanie do działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej oraz pomoc w rozwiazywaniu problemów osobistych. Odzyskanie utraconego poczucia własnej wartości ułatwia często praca zawodowa, dlatego projekt przewiduje zajęcia z aktywizacji zawodowej oraz staże i kursy, które pomogą im wrócić na rynek pracy.
      Osoby niepełnosprawne intelektualnie wbrew panującej powszechnie opinii mogą być cennym pracownikiem, jeżeli zdania, które wykonują na stanowisku pracy są dostosowane do ich możliwości i umiejętności. Aby takie możliwości
i preferencje zbadać, w ramach projektu realizowane będą zajęcia, podczas których osoby niepełnosprawne będą mogły spróbować swoich sił w sześciu zawodach, m.in.: stylista-wizażysta, kucharz, krawiec, stolarz. Dla niektórych z nich zajęcia te będą niejako przygotowaniem do odbywania stażu.

       Projekt potrwa do listopada 2011r. Zapraszamy na podstronę projektu: www.caritasbrodnica.diecezja.torun.pl/POKL_szansa_na_lepsze_jutro/, gdzie bedzie można na bieżąco śledzić postepy w jego rezlizacji.