Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (zapytania ofertowego 03/OF/2016)


W toku postępowania dot. świadczenia wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” wpłynęły dwie oferty.

Postępowanie zakończyło się wyborem wykonawcy zlecenia:

 

"Prywatny Gabinet Psychologiczny Danuta Tyburska, ul. Wczasowa 74, 87-300 Brodnica"

 

Oferta uzyskała po 15 punktów w odniesieniu do części I i części II zamówienia oraz 14,23 pkt. w odniesieniu do części III zamówienia.

Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 20 września 2016 roku.

Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, wnioskodawcy udostępniony może być protokół postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym udostępnienie nie dotyczy ofert złożonych w postępowaniu [zgodnie z wymaganiami dla postępowań realizowanych w oparciu o „zasadę konkurencyjności” opisanymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (z 15 kwietnia 2015 roku)].