Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacje na temat projektu

Brodnickie Centrum Caritas od początku swojej działalności prowadzi Bursę Szkolną, a od 10 lat Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS). Przez ten czas, Bursę Szkolną opuściło już ponad 500 absolwentów, a ŚDS zwiększył się z początkowych 20 do 45 miejsc.

Obecnie Bursa jest w stanie przyjąć 65 osób, a jej profil działalności znacząco się zmienił. Od kilku ostatnich lat, do Bursy, trafia młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo. Aby zapewnić tym młodym ludziom dobry start w dorosłe życie i uchronić ich przed zachowaniami ryzykownymi, w Bursie, prowadzona jest praca profilaktyczno-wychowawcza. Aby rozwijać specjalistyczną ofertę wsparcia terapeutycznego bierzemy udział w konkursach i aplikujemy o środki zewnętrzne, które pomagają nam w zapewnieniu młodzieży fachowej pomocy i dania młodym ludziom możliwości własnego rozwoju.

 

Ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych oraz zaburzonych psychicznie, korzysta obecnie 45 podopiecznych, w tym 10 osób, dla których we wrześniu 2016 r. utworzono dwie nowe pracownie z Funduszy Unijnych w ramach konkursu z Poddziałania 9.3.2 (partnerski projekt realizowany wspólnie z Powiatem Brodnickim pn. „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”).

 

 

Oba zadania prowadzone są w starym budynku o przestarzałej i nienadającej się do modernizacji konstrukcji. W ostatnich 3 latach, na bieżące remonty, naprawy i instalacje (m.in. system ostrzegania pożarowego) Brodnickie Centrum Caritas wydało ok. 150 tys. zł. Dalsze remonty są nieadekwatne i nie spełniają podstawowego zadania budynku – zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, komfortu przebywania i pracy z podopiecznymi. Ze względu na zaawansowany wiek budynku i jego stan techniczny istnieje ryzyko, że w przeciągu dwóch-trzech lat, prowadzenie w nim Bursy Szkolnej i Środowiskowego Domu Samopomocy będzie niemożliwe. Biorąc pod uwagę potrzeby podopiecznych, a także chcąc dalej rozwijać profesjonalne wsparcie dla nich, w ubiegłym roku Centrum złożyło wniosek o dofinansowanie w konkursie nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16, w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

 

Projekt pt. „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” (RPKP.06.01.02-04-0024/17), który otrzymał dofinansowanie, zakłada modernizację i rozbudowę głównego budynku Brodnickiego Centrum tak, by znalazły się w nim wszystkie pomieszczenia Bursy Szkolnej (do tej pory znajdujące się w większości w budynku parterowym oraz w ramach budynku głównego) oraz wszystkie pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Rozbudowany i zmodernizowany budynek, będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, oraz będzie spełniał wszystkie standardy związane z prowadzonymi w nim działaniami. W sumie powstanie ponad 2000 m2 nowo wybudowanej powierzchni użytkowej budynku.

 

Na parterze budynku znajdą się m.in. wszystkie pracownie Środowiskowego Domu Samopomocy – przestronniejsze i zapewniające lepsze warunki pracy, pokój relaksacji, pokoje pracy indywidualnej, pokój wychowawców, szatnia, pomieszczenia magazynowe.

Dobudowane piętro budynku zajmie Bursa Szkolna, która pomieści 30 dwuosobowych pokoi z łazienkami, które będą służyć uczniom, oraz pokoje pracy indywidualnej, nową świetlicę, aneks kuchenny i pomieszczenia wychowawców. W zmodernizowanej części budynku powstaną dwie sale konferencyjne, które będą wykorzystywane na potrzeby zajęć ŚDS, Bursy szkolnej oraz innych działań prowadzonych przez Centrum. Dodatkowo dzięki realizacji projektu, zwiększy się efektywność energetyczna budynku, m.in., poprzez wymianę okien i wymianę źródeł ciepła.

Nowe pomieszczenia pozwolą nie tylko na zwiększenie komfortu prowadzonej w nich terapii, zajęć i codziennego życia. Zwiększą także efektywność prowadzonej pracy oraz pozwolą na rozwinięcie dotychczasowych form wsparcia.

 

Całkowita wartość projektu to 7 405 698,04 złotych, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 6 294 843, 33 złotych miliona złotych. Projekt zakłada wkład własny Wnioskodawcy, ustalony na poziomie 15% czyli 1 110 845, 71. Będzie on pochodził m.in. z darowizn rzeczowych i finansowych, środków na standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy, środków PFRON, środków własnych.

 

Prace budowlane ruszyły na początku maja. Pierwszy etap rozbudowy i modernizacji, czyli część nowych pomieszczeń Bursy i ŚDS, powinien zakończyć się już w październiku, a koniec inwestycji planowany jest na luty 2019 roku. Liderem realizowanego projektu jest Caritas Diecezji Toruńskiej, a jednostką bezpośrednio realizującą projekt Brodnickie Centrum Caritas. Partnerem projektu jest Powiat Brodnicki.