Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Nie daj się wypaleniu zawodowemu! 

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w dwudniowych warsztatach w ramach projektu: „Jak się nie wypalić pomagając innym – wsparcie edukacyjno-warsztatowe dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych z zakresu przezwyciężania zespołu wypalenia w obciążeniu opieką” – które odbędą się w Brodnicy w dniach 22-23 wrzesnia 2012 r. 

 

 

 userfiles/Karta Zgloszenia.pdf

userfiles/PROGRAM SZKOLENIA 2.pdf

***

Choroba jednego z członków rodziny - przede wszystkim gdy jest przewlekła - powoduje konieczność modyfikacji życiowych planów i znaczne zmiany w dotychczasowym modelu funkcjonowania rodziny. Może to być dla rodziny i najczęściej jest, silnym  stresorem. Wynika to z faktu że długotrwałość choroby (i konieczność sprawowania opieki) stanowi poważne obciążenie – zarówno ekonomiczne,  fizyczne jak i psychiczne, często wywołując poczucie winy, wstydu, lęku.

 

Pracownicy kadry medycznej średniego szczebla oraz pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych  realizujący swoje zadania w obszarze opieki, pomocy socjalnej,  wolontariusze, opiekunowie rodzinni – to osoby najbardziej narażone na syndrom burnout, ponieważ na co dzień spotykają się z ludźmi potrzebującymi pomocy. Narażenie to zwiększa się tym bardziej im osoba potrzebująca pomocy staje się bardziej uzależniona od opiekuna zarówno w perspektywie zakresu rzeczowego tej opieki, jak i w perspektywie czasowej (tzn, że wraz z upływającym czasem pogarsza się stan osoby chorej – ze względu na schorzenie – a co za tym idzie perspektyw opieki staje się stała, często zaczyna być to konieczność zapewnienia opieki całodobowej). Stan wypalenia jest swoistym momentem krytycznym, dlatego domaga się właściwego rozpoznania, a przede wszystkim umiejętnego zapobiegania mu. Często wystarczy jaśniej określić swoje zadania i role, czy też modyfikować własny sposób działania, aby odnaleźć na nowo pierwotny zapał. 

 

Zaplanowane zadanie jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby tych, którzy chcą uniknąć zespołu wypalenia zawodowego, lub poradzić sobie w sytuacji, gdy zaczęli już dostrzegać jego symptomy, nie rezygnując z ofiarnego pomagania innym.

 

Stąd nasze warsztaty kierujemy bezpośrednio do opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego – osób najbardziej narażonych na syndrom burnot (zespół wypalenia). 

 

Szkolenie ma charakter interdyscyplinarny: zarówno w wymiarze programowym, jak i grupy odbiorców. Skierowane jest bowiem do członków rodzin oraz kadry niemedycznej osób zawodowo, woluntarystycznie -  sprawujących opiekę i organizujących wsparcie dla osób przewlekle chorych, w tym  również z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi umysłowo -  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Program zajęć warsztatowych ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności  z zakresu przeciwdziałania, ale i przezwyciężania symptomów wypalenia u osób obciążonych opieką zawodowo i/lub rodzinnie.

Pierwsze warsztaty odbyły się 9-10 sierpnia we Włocławku, na kolejne  zaplanowane w dniach 22-23 września zapraszamy do Brodnicy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie Kart zgłoszeniowych na adres: tsas@tsas.torun.pl  . Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 września 2012., jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane udziałem w zajęciach o jak najszybsze przesłanie swojego zgłoszenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Tytuł szkolenia:  Jak się nie wypalić pomagając innym ?– warsztaty dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych z zakresu przezwyciężania zespołu wypalenia w obciążeniu opieką

Organizator: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS

 

Miejsce:  Brodnica, Caritas

 

Termin: 22-23 września  2012r.

 

 

Program warsztatów obejmuje następujące  bloki tematyczne:

 

 

 I.

 Organizowanie i sprawowanie opieki nad osobą przewlekle chorą - opieka a wsparcie,

- relacja w sprawowaniu opieki; - wsparcie instytucjonalne dla osób chorych przewlekle, organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych

II.

Empatia i jej niebezpieczeństwa – problematyka empatycznego działania, w jaki sposób tworzymy relację empatyczną, trud związany z empatią, zjawisko „kręgu bezbronności” , zmęczenie z powodu współodczuwania

III

Stres jako jeden z czynników zespołu wypalenia:

- stres związany z udzielaniem pomocy i sprawowaniem opieki;

- aspekt wsparcia psychologicznego w relacji opieki – „skrępowane życie”;

- radzenie sobie z trudnymi emocjami chorego i własnymi (lęk, strach, niepokój, agresja, cierpienie, współczucie)

IV.

Zespół wypalenia zawodowego i zespół wypalenia w obciążeniu opieką:

- analiza definicyjna zjawiska,

- wypalenie jako kilkufazowy proces,

- wypalenie jako zespół cech i czynników,

- wypalenie zawodowe a obciążenie rodziny: podobieństwa i różnice zjawiska trudnego do rozróżnienia w skutkach, zwłaszcza w odniesieniu do osoby chorej.

V.

Pomagać innym nie ulegając wypaleniu – Profilaktyka wypalenia zawodowego oraz wypalenia w opiece nad osobą chorą: - wypalająca relacja; - formy i mechanizmy obronne;

- grupy wystawione na ryzyko; - przyczyny zachowań agresywnych i radzenie sobie z nimi (motywy uruchamiające i sterujące agresją).

- profilaktyka własnego zdrowia.

 

Informacje dotyczące odpłatności i ewentualnych kosztów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Ewentualne koszty dojazdu, nocleg – pozostają w zakresie Uczestników.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenie potwierdzające udział w kursie z wykazem programu szkolenia.

 

Zgłoszenie prosimy odesłać najpóźniej do dnia 17.09.2012r.(liczy się data wpływu) na adres: tsas@tsas.torun.pl  lub pocztą tradycyjną na adres : TSAS , 87-100 Toruń, ul. Wojska Polskiego 47/47.

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona. (szkolenie warsztatowe w grupie 12 osobowej). O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów formalnych: zamieszkanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz sprawowanie faktycznej opieka nad osoba przewlekle chorą w formie zawodowej lub jako członek rodziny, lub wolontariusz.