Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Zapraszamy na seminarium

 

Asystent rodziny to wciąż nowe narzędzie i możliwość efektywniejszego wsparcia osób i rodzin potrzebujących. Jest to jednak wciąż funkcja niedoceniana i nieznana, dlatego wspólnie z Burmistrzem Miasta Brodnicy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy pragniemy zaprosić Państwa na seminarium pt. „Rola Asystenta rodzinnego w kompleksowym wsparciu rodziny”. Podczas seminarium chcemy przedstawić doświadczenia jednego z prekursorów wprowadzania w kraju stanowiska asystenta rodziny – pani Lidii Zeller, oraz doświadczenia w tym zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chcemy zwrócić uwagę na możliwości i szanse jakie daje w pracy społecznej współpraca międzysektorowa. Chcemy również, by spotkanie było swoistym forum wymiany doświadczeń, pomysłów i kontaktów, tak bardzo potrzebnych wszystkim zaangażowanym w codzienną pracę z osobami potrzebującymi. Jako Brodnickie Centrum Caritas chcemy także zaprezentować Państwu jeden z elementów naszej działalności – Bursę Szkolną, która może się stać efektywnym narzędziem dla asystentów rodziny z naszego województwa.

 

Naszym głównym prelegentem będzie pani Lidia Zeller – Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie. Aktywnie dążyła do uruchomienia w MOPS programu „Asystent Rodziny”, oraz programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. Wśród licznych działań podejmowanych przez Panią Lidię Zeller warto wymienić m.in.: uruchomienie telefonu zaufania przy MOPS, utworzenie zespołów interdyscyplinarnych celem skutecznego rozwiązywania problemów osób potrzebujących pomocy, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny! Na seminarium zapraszamy szczególnie kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz asystentów rodziny.

 

Termin i miejsce: 9 marca 2016 r., Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa, Brodnica (87-300)

 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 6 marca br., telefonicznie (tel. 56 49 50 281, 696 083 794) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl).

Planowany program spotkania:

 

11:00-11:15

Przywitanie gości

11:15-11:45

„Asystent rodziny – jak jest a jak być powinno” – pani Lidia Zeller

11:45-12:05

Doświadczenia pracy asystenta rodzinnego – MOPS Brodnica

12:05-13:00

Rzeczywistość asystentów rodzinnych

oczekiwania, problemy, pomysły – dyskusja w formule world cafe

13:00-13:20

Przerwa kawowa

13:20-13:45

Podsumowanie pracy w grupach i dyskusja wspólna

13:45-14:00

Dobre praktyki współpracy międzysektorowej - Brodnickie Centrum Caritas

14:00

Zakończenie spotkania i przerwa lunchowa

 

Honorowy Patronat Przewodniczącego Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera