Project Description

Projekt zakłada kontynuację realizacji działań dla często pomijanej i niezauważanej w społeczeństwie grupy osób niepełnosprawnych – osób bezdomnych. Grupa nie jest wyodrębniona jako wymagająca specyficznego i dostosowanego wsparcia. Jakkolwiek niepełnosprawne osoby bezdomne wchodzą w skład osób objętych strategiami i programami (np. Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+”) jednakże ich sytuacja pozostaje niezauważona. Działania w ramach projektu zakładają wsparcie procesu zwiększania samodzielności osobistej oraz aktywizacji społecznej niepełnosprawnych osób bezdomnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które trafiają do Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży.

 

Projekt zakłada wsparcie 15 osób niepełnosprawnych poprzez grupowe zajęcia fizjoterapeutyczne oraz psychologiczne – zajęcia w grupach prowadzone 2 razy w tygodniu przez 6 miesięcy realizacji projektu. Prowadzone zajęcia mają na celu poprawę kondycji psycho-fizycznej min. 15 osób z min. 3 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zgodnie z wynikami ostatniego przeprowadzonego Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (realizacja koordynowana była przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) przeprowadzonego w. 2019 roku, w całym kraju zdiagnozowano 30 330 osoby bezdomne, z czego 83,6% stanowili mężczyźni, natomiast 16,4% kobiety. Ok. 1557 osób bezdomnych przebywa w województwie kuj.-pom. Pod względem terytorialnym największe skupiska osób bezdomnych występują w miastach grodzkich województwa. Podobnie jak w badaniu z 2017 r., w roku 2019, najwięcej osób bezdomnych zdiagnozowano w przedziale wiekowym 41-60 lat (13 801 osób). Najnowsze badania Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności wskazują, że w 2022 na terenie całego kraju wykazano ponad 35 tys osób. Podobne proporcje występują w województwie kuj.-pom.– ponad 50% wszystkich osób bezdomnych to osoby powyżej 41 roku życia. Wyniki badania potwierdzają dane własne Wnioskodawcy iż wydłużają się epizody bezdomności wśród badanych osób. Najliczniejszą grupę stanowią obecnie osoby pozostające w kryzysie bezdomności powyżej 5 do 10 lat – 27,84%. Kolejna grupa to osoby bezdomne będące w tym stanie najkrócej, tj. do 2 lat –23,35%. Doświadczenia Wnioskodawcy pokazują, że im dłużej osoba bezdomna pozostaje w kryzysie bezdomności, tym większe jest ryzyko na pogorszenie się jej stanu zdrowia, doprowadzenie organizmu do stopnia niepełnosprawności lub pogłębienie niepełnosprawności. Zarówno dane MRPiPS jak też dane własne wnioskodawcy pokazują trzy wyraźne cechy kryzysu osób bezdomnych: przybywa osób bezdomnych w złym stanie zdrowia, które trafiają do schronisk po długim okresie przebywania koczowniczego i tułaczego; rośnie liczba osób niepełnosprawnych bezdomnych, które nie są w stanie podjąć się aktywizacji społeczno-zawodowej; zwiększa się liczba osób bezdomnych, które powinny przebywać (ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność) nie w zwykłych schroniskach lecz jednostkach opieki całodobowej. Zarówno dane MRPiPS jak też dane Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, oraz dane własne wnioskodawcy pokazują trzy wyraźne cechy kryzysu osób bezdomnych: przybywa osób bezdomnych w złym stanie zdrowia, które trafiają do schronisk po długim okresie przebywania koczowniczego i tułaczego; rośnie liczba osób niepełnosprawnych bezdomnych, zwiększa się liczba osób bezdomnych, które powinny przebywać (ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność) nie w zwykłych schroniskach lecz jednostkach opieki całodobowej. Realizacja zadania wpisuje się w cel otwartego konkursu ofert – wyrównywania szans oraz tworzenia warunków do rozwoju i dostępu do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznymi i zawodowym.

 

Działania projektowe będą odpowiedzią na diagnozowane przez wnioskodawcę i instytucje pomocowe problemy niepełnosprawnych osób bezdomnych: [a] bardzo niski poziom samodzielności (w tym po okresie hospitalizacji), [b] zła kondycja fizyczna, [c] niska aktywność społeczna i brak motywacji do jakiejkolwiek zmiany sytuacji życiowej. W ramach działania zostaną przeprowadzone grupowe zajęcia ze specjalistami: – zajęcia fizjoterapeutyczne – 108 godziny w ramach zajęć grupowych (grupy liczące śr. 5 uczestników) – zajęcia wsparcia psychologicznego – 108 godziny w ramach zajęć grupowych (grupy liczące śr. 5 uczestników

Realizacja zadania będzie odbywała się w Schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży (ul. Polna 20). Zadanie odbędzie się miedzy kwietniem a wrześniem 2024 r.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego