Project Description

„Aktywizacja niepełnosprawnych osób w kryzysie bezdomności – 2022 – edycja 2″

Projekt zakłada kontynuację realizacji działań dla często pomijanej i niezauważanej w społeczeństwie grupy osób niepełnosprawnych – osób bezdomnych. Grupa nie jest wyodrębniona jako wymagająca specyficznego i dostosowanego wsparcia. Jakkolwiek niepełnosprawne osoby bezdomne wchodzą w skład osób objętych strategiami i programami (np. Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+”) jednakże ich sytuacja pozostaje niezauważona. Działania w ramach projektu zakładają wsparcie procesu zwiększania samodzielności osobistej oraz aktywizacji społecznej niepełnosprawnych osób bezdomnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które trafiają do Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży.

Projekt zakłada intensywne i systematyczne wsparcie niepełnosprawnych osób bezdomnych, poprzedzone opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD). Opracowanie IPD będzie pierwszą formą wsparcia beneficjentów i pozwolą na zaplanowanie pracy z uczestnikiem. Każdy z uczestników odbędzie zajęcia z fizjoterapeutą (9 sesji/uczestnik), zajęcia w ramach treningu higienicznego (48 sesji/uczestnik), odbędzie zajęcia z psychologiem (12 sesji/uczestnik) oraz objęty zostanie dodatkowym wsparciem trenera aktywizacji w ramach aktywizacji społecznej (18 sesji/uczestnik).

Działania realizowane w ramach wnioskowanej oferty są kontynuacją działań realizowanych w ramach konkursu 15/2022 i mają pomóc niepełnosprawnym osobom bezdomnym w polepszeniu ich kondycji psychofizycznej tak, by możliwa była ich dalsza aktywizacja.

 

Aktywizacja niepełnosprawnych osób w kryzysie bezdomności – edycja 2022

Projekt zakłada rozwój oferty dla często pomijanej i niezauważanej w społeczeństwie grupy osób niepełnosprawnych – osób bezdomnych. Grupa nie jest wyodrębniona jako wymagająca specyficznego i dostosowanego wsparcia. Jakkolwiek niepełnosprawne osoby bezdomne wchodzą w skład osób objętych strategiami i programami (np. Program działania na rzecz osób  niepełnosprawnościami dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+”) jednakże ich sytuacja pozostaje niezauważona. Działania w ramach projektu zakładają wsparcie procesu zwiększania samodzielności osobistej oraz aktywizacji społecznej niepełnosprawnych osób bezdomnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które trafiają do Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży.

Działania zaplanowane w ramach projektu mają na celu zwiększenie samodzielności funkcjonowania (ruchowej i codziennej) 10 bezdomnych osób niepełnosprawnych w okresie realizacji projektu – od sierpnia do września 2022 r. Osoby bezdomne to bardzo specyficzna grupa osób niepełnosprawnych, która stosunkowo rzadko korzysta ze wsparcia dedykowanego ściśle osobom niepełnosprawnym. Powstanie nowych placówek pobytu – schronisk z usługami opiekuńczymi jest szansą na lepsze wsparcie tej grupy osób.

Projekt zakłada intensywne i systematyczne wsparcie niepełnosprawnych osób bezdomnych, poprzedzone opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD). Opracowanie IPD będzie pierwszą formą wsparcia beneficjentów i pozwolą na zaplanowanie pracy z uczestnikiem. Każdy z uczestników odbędzie zajęcia z fizjoterapeutą (6 sesji/uczestnik), zajęcia w ramach treningu higienicznego (8 sesji/uczestnik), odbędzie zajęcia z psychologiem (8 sesji/uczestnik) oraz objęty zostanie dodatkowym wsparciem pracownika socjalnego w ramach aktywizacji społecznej (20 sesji/uczestnik). Realizacja projektu w schronisku w Chełmży pozwoli na zwiększenie szans niepełnosprawnych osób bezdomnych na dalsza aktywizację i reintegrację społeczną. W założeniach projektu, niepełnosprawna osoba bezdomna, która zakończy wsparcie w ramach projektu będzie w dużo lepszej kondycji fizycznej i psychicznej, a także będzie lepiej przygotowana do dalszej aktywizacji.

 Zadanie współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego