Project Description

Wzmocnienie kadry OzOON (Osób z otoczenia osób niepełnosprawnych)

Oferta to odpowiedź na problemy, z którymi na co dzień spotykają się osoby wspierające aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami .W ostatnich dwóch latach terapeuci i opiekunowie – kadra Wnioskodawcy – zwraca uwagę na coraz szersze spektrum wyzwań z jakimi spotykają się podczas pracy ze swoimi podopiecznymi. Zarówno terapeuci Środowiskowych Domów Samopomocy (zajmujący się osobami niepełnosprawnymi, w tym osobami z zaburzeniami psychicznymi) jak i opiekunowie w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (opieka i wsparcie m.in. nad niepełnosprawnymi osobami w kryzysie bezdomności), dostrzegają potrzebę zwiększenia swoich kompetencji i umiejętności w ściśle określonych zakresach, które powinny być dostosowane do specyfiki grupy, na rzecz której codziennie pracują – wsparcia m.in. w zakresie zaawansowanej pomocy przedmedycznej, rozwiązywania konfliktów, rozumienia potrzeb i problemów związanych z seksualnością oraz uzależnieniami osób z niepełnosprawnościami. W ramach oferty zostanie zrealizowany cykl szkoleń i warsztatów (łącznie 6 modułów), które pomogą w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. W zadaniu weźmie udział min. 22 osób (opiekunów, terapeutów z min. 3 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego).

Projekt zakłada specjalistyczne wsparcie grupy min. 22 specjalistek i specjalistów – opiekunów i terapeutów osób z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień pracują i wspierają podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy w Brodnicy i Bliźnie oraz niepełnosprawne osoby w kryzysie bezdomności w schroniskach z usługami opiekuńczymi w Brodnicy i w Chełmży. Jest to zespół 4 placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Toruńskiej, który na co dzień zajmuje się łącznie ok 100 osób z orzeczeniem niepełnosprawności. To grupa ludzi z kilku, a w niektórych przypadkach kilkunastoletnim doświadczeniem pracy z osobami wykluczonymi społecznie, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zadania – to profesjonaliści i pasjonaci w swojej pracy, którzy nie tylko bardzo dobrze wywiązują się ze swoich codziennych zadań czyli pracy z osobami z niepełnosprawnościami ale także chcą się rozwijać i wskazują kierunki, które mogą być w tym pomocne.

Realizacja zadania przyczyni się do znacznego wzrostu umiejętności, wiedzy i możliwości kadry Wnioskodawcy. Zespoły 4 jednostek – 2 Środowiskowych Domów Samopomocy i 2 schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zyskają nowe narzędzia pracy i wsparcia podopiecznych. Dodatkowo, zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą na efektywniejszą pracę w przyszłości, przy innych działaniach realizowanych przez Wnioskodawcę, w tym: opiekę wytchnieniową. Zajęcia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu (warsztaty z psychologiem) oraz zajęcia rozwoju osobistego (coaching) powinny bardzo pozytywnie wpłynąć na wewnętrzną współpracę zespołów, co przełoży się na lepsze wsparcie osób z niepełnosprawnościami, korzystających z pomocy Wnioskodawcy.

 

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 12 400,00 zł.