CAŁOŚĆ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁAŃ W 2023 R.

Brodnickie Centrum Caritas to wydzielona jednostka organizacyjna Caritas Diecezji Toruńskiej. Ma wyodrębnione zadania, administrację i księgowość. Centrum jest doświadczonym realizatorem projektów i inicjatyw dot. wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Każdego roku Brodnickie Centrum Caritas stara się dostosowywać swoje wsparcie do potrzeb lokalnego środowiska, a specjalizuje się w 3 głównych obszarach:

– wsparcie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (prowadzenie Bursy szkolnej);

– wsparcie osób z niepełnosprawnościami (prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy);

– wsparcie osób w kryzysie bezdomności (prowadzenie schronisk w Brodnicy i Chełmży).

W ramach 2023 codzienną pomocą objęto łącznie: 370 osób.

W 2023 roku, Centrum zrealizowało też szereg działań (projektów), które uzupełniały i rozwijały ofertę pomocową dla uczestników i podopiecznych. Były to działania współfinansowane ze środków samorządowych i rządowych – m.in. w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” lub Programu „Pokonać bezdomność”. Zdecydowana większość środków na działania Centrum pochodzi z konkursów lub zadań zleconych przez administrację publiczną.

Brodnickie Centrum Caritas angażowało się także w tworzenie lokalnych dokumentów i programów jak „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasta Brodnicy na lata 2023 – 2030” lub „Lokalna Strategia Rozwoju” przygotowywana przez Lokalną Grupę Działania Miasta Brodnicy.