Project Description

Powierzenie prowadzenia na terenie Powiatu Brodnickiego zajęć socjoterapeutycznych w wymiarze 95 godzin oraz zajęć profilaktyczno-wychowawczych w wymiarze 95 godzin dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej na czas nauki w placówkach poza miejscem zamieszkania.

Oferta jest kontynuacją działań Brodnickiego Centrum Caritas, prowadzonych w poprzednich latach. Odpowiada na zdiagnozowany przez nas problem – obniżoną aktywność społeczną młodzieży i brak motywacji do rozwoju swoich możliwości i umiejętności, spowodowane m.in. długotrwałym okresem nauki zdalnej i izolacją. Projekt jest przeznaczony jest dla 30-osobowej grupy młodzieży – w przedziale wiekowym 16-19 lat, mieszkającej w Bursie Szkolnej, pochodzącej ze środowisk wiejskich i małych miasteczek, zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu utrudnionego dostępu do edukacji oraz niskim poziomem skomunikowania miejscowości.

Głównym celem zadania jest: zwiększenie umiejętności społecznych i uspołecznienie min. 30 osób w wieku 16-19 lat z powiatu brodnickiego, w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. Zadanie wspierać rozwój młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji, pomóc jej w rozwinięciu swoich zainteresowań i kompetencji oraz, co jest szczególnie ważne – integrację i wzmocnienie więzi rówieśniczych.

Ofertą zostanie objętych min. 30 osób – podopiecznych bursy, którzy będą w niej przebywać w okresie kwiecień-listopad 2023 (z przerwą wakacyjną), a więc w ramach lat szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024. Dla uczestników zostanie przeprowadzonych 95 h zajęć socjoterapeutycznych i 95 h zajęć profilaktyczno-wychowawczych, które będą prowadzone w formie pogadanek, warsztatów, spotkań w podgrupach, wspólnych wyjść, dyskusji, oraz w formie zajęć indywidualnych.