Project Description

Projekt „Coolturalne wyjazdy” ma być bezpośrednim i ciekawym wsparciem młodzieży pochodzącej z małych miejscowości głównie powiatu brodnickiego. Oferta składana w konkursie ma być odpowiedzią na problemy, które zauważa zarówno Wnioskodawca – prowadzący bursę szkolną, jak i ogólnopolskie badania. Młodzież po ostatnich dwóch latach: pandemii, nauki zdalnej, izolacji, naprzemiennej nauki hybrydowej, niepewnej sytuacji ekonomicznej, jest coraz bardziej wycofana, odizolowana, traci więzi rówieśnicze oraz rodzinne, a także jest coraz bardziej zamknięta na wszelkiego rodzaju aktywności. Ucieka w świat prostej rozrywki i mediów społecznościowych, które bardzo często są środowiskiem innych problemów – hejtu, niezdrowej rywalizacji i przemocy rówieśniczej. Projekt zakłada aktywne formy spędzania czasu – wyjazdy kulturalno-edukacyjne, połączone z warsztatami uspołecznienia.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie umiejętności społecznych i uspołecznienie min. 20 osób w wieku 16-19 lat z województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. Projekt ma za zadanie wspierać rozwój młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji, pomóc jej w rozwinięciu swoich zainteresowań i kompetencji oraz, co jest szczególnie ważne – integrację i wzmocnienie więzi rówieśniczych.

W ramach projektu przewidziano 2 wyjazdy kulturalno-edukacyjne, które mają za zadanie pomóc młodzieży: spędzić aktywny czas w swojej grupie rówieśniczej, poznać nowe formy aktywności kulturalnej (zwiedzanie, teatr, opera), ale także rozwinąć swoją wiedzę nt. regionu. Wyjazdy mają także wzmocnić kompetencje społeczne (uspołecznienie młodzieży). Dodatkowo przed wyjazdami zaplanowano warsztaty uspołeczniające, które będą pomagały w zaplanowaniu wyjazdów i odpowiedniemu przygotowaniu młodzieży a także będą wzmacniały relacje rówieśnicze i wychodzenie z własnej izolacji.

Dzięki realizacji zadania możliwe będzie przeprowadzenie nowego rodzaju działań dla młodzieży, skoncentrowanych nie tylko na przeciwdziałaniu skutkom izolacji i długotrwałej utraty więzi rówieśniczych ale także nastawionych na aktywizację i rozwój zainteresowań. Wnioskodawca zakłada, że dzięki realizacji zadania uda się na nowo rozpocząć intensywna pracę wychowawczą dla grupy młodzieży, która na co dzień jest pozbawiona kontaktu z tzw. kultura wyższą lub nigdy nie wykazywała nią zainteresowania. Rozwój i wsparcie tej grupy po okresie pandemii i niestabilnych warunków codziennego funkcjonowania jest szczególnie istotne ze względu na fakt, że jest to grupa wchodząca w dorosłość, która bardzo potrzebuje rozszerzenia swoich zainteresowań, umiejętności społecznych, wzmocnienia swojej aktywności oraz odbudowy i wzmocnienia relacji rówieśniczych.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 7000,00 zł