Project Description

Celem realizacji zadania jest pomoc i umożliwienie osobom bezdomnym przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać. Realizacja zadania ma być dla osób bezdomnych wsparciem w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka i powrót do normalnego życia społecznego.

Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (realizacja koordynowana była przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) przeprowadzonego w. 2019 roku(ostatnie dostępne badania tego typu) , w całym kraju zdiagnozowano 30 330 osoby bezdomne, z czego 83,6% stanowili mężczyźni, natomiast 16,4% kobiety. Ok. 1557 osób bezdomnych przebywa w województwie kuj.-pom. Pod względem terytorialnym największe skupiska osób bezdomnych występują w miastach grodzkich województwa. Podobnie jak w badaniu z 2017 r., w roku 2019, najwięcej osób bezdomnych zdiagnozowano w przedziale wiekowym 41-60 lat (13 801 osób). Podobne proporcje występują w województwie kuj.-pom.– ponad 50% wszystkich osób bezdomnych to osoby powyżej 41 roku życia.

Wyniki badania potwierdzają dane własne Wnioskodawcy iż wydłużają się epizody bezdomności wśród badanych osób. Najliczniejszą grupę stanowią obecnie osoby pozostające w kryzysie bezdomności powyżej 5 do 10 lat – 27,84%. Kolejna grupa to osoby bezdomne będące w tym stanie najkrócej, tj. do 2 lat –23,35%. Doświadczenia Wnioskodawcy pokazują, że im dłużej osoba bezdomna pozostaje w kryzysie bezdomności, tym większe jest ryzyko na pogorszenie się jej stanu zdrowia, doprowadzenie organizmu do stopnia niepełnosprawności lub pogłębienie niepełnosprawności.

Zarówno dane MRPiPS jak też dane własne wnioskodawcy pokazują trzy wyraźne cechy kryzysu osób bezdomnych: przybywa osób bezdomnych w złym stanie zdrowia, które trafiają do schronisk po długim okresie przebywania koczowniczego i tułaczego; rośnie liczba osób niepełnosprawnych bezdomnych, które nie są w stanie podjąć się aktywizacji społeczno-zawodowej;  zwiększa się liczba osób bezdomnych, które powinny przebywać (ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność) nie w zwykłych schroniskach lecz jednostkach opieki całodobowej.

Osoby bezdomne w ramach funkcjonowania schroniska dla osób bezdomnych „Betania” będą mogły skorzystać m.in.:

z ogrzewanych pomieszczeń zaopatrzonych w energię elektryczną i wodę, łóżka (wyposażone w koc lub kołdrę, poduszkę i pościel), z natrysku, z możliwości wyprania brudnej odzieży, ze środków czystości i higieny osobistej. W razie konieczności podopiecznym zostanie zapewniona odzież, możliwość zdeponowania rzeczy osobistych oraz spożycie jednego gorącego posiłku (na podstawie talonu otrzymanego z MOPS w Brodnicy). W ramach realizacji zadania zostanie zapewniony podopiecznym w razie potrzeby dostęp służb medycznych, lekarza pierwszego kontaktu, ratownictwa medycznego. Podopiecznym schroniska zostanie zapewnione wsparcie pracownika socjalnego oraz w ramach potrzeb i możliwości oferenta – pomoc psychologiczna i wsparcie innych specjalistów