Project Description

Celem realizacji zadania jest pomoc i umożliwienie osobom bezdomnym przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, której nie są one w stanie pokonać. Realizacja zadania ma być dla osób bezdomnych wsparciem wymagających szerszej opieki niż w zwykłym schronisku. w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka i powrót do normalnego życia społecznego.

Projekt będzie realizowany w podległej Wnioskodawcy placówce – Schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży. Budynek do marca 2018 roku pełnił funkcję schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Od marca 2018 roku, po przejęciu placówki przez Brodnickie Centrum Caritas –zmieniono jej profil na schronisko z usługami opiekuńczymi. Placówka działa zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni oraz wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczas większość z przyjmowanych osób niesamoobsługowych posiadało stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny. Liczba osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności korzystających w ciągu roku ze schroniska, nie przekracza 10% ogółu. Schronisko funkcjonuje przez całą dobę w ciągu całego roku (łącznie ze świętami). W schronisku zatrudniona jest kadra, zgodnie z wymaganiami ww. Rozporządzenia.

Beneficjentami projektu będą osoby w kryzysie bezdomności, wymagające wsparcia w postaci usług opiekuńczych, które zostaną skierowane do schroniska z usługami opiekuńczymi w Chełmży z Bydgoszczy. W projekcie zaplanowany jest udział 6 osób o różnym stopniu niesamodzielności, skierowane do schroniska ze względu na stan zdrowia, oczekujących na docelowe miejsce pobytu (np. DPS). Osoby przyjmowane do schroniska są osobami niesamoobsługowymi – wymagają pomocy w codziennych czynnościach, ale nie stałej opieki lub opieki prowadzonej w placówce leczniczej.

 

ZADANIE JEST DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA BYDGOSZCZY