Szanowni Państwo,

jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, którą reprezentuje Dyrektor, a Lokalnym Administratorem przetwarzającym dane i wizerunek bezpośrednio jest: Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka z siedzibą ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica, którą reprezentuje Dyrektor.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): na wyżej wymieniony adres Administratora, telefonicznie: + 48 56 67 44 401, e-mail: iod.torun@caritas.pl oraz dane Lokalnego Inspektora Ochrony Danych (LIOD): na wyżej wymieniony adres Lokalnego Administratora, telefonicznie: 668 816 435, e-mail: a.ladzik@caritasbrodnica.pl.
 3. Dane Państwa przetwarzane będą przez upoważnione przez Administratora osoby,
  w szczególności pracowników administracji, opiekunów, terapeutów, pielęgniarki, wychowawców, specjalistów (np. psycholog, pracownik socjalny itp.) Brodnickiego Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka z siedzibą ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO, a więc obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów z Państwem oraz na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia:

  1. działań w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy,
  2. działań w ramach Bursy Szkolnej,
  3. działań w ramach Schronisk dla osób bezdomnych,
  4. działań wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
  5. działań programu żywnościowego PO PŻ,
  6. i innych działań statutowych (np. zbiórka żywności).
 1. Podanie danych jest obowiązkowe jeśli wynika to z przepisów prawa oraz w celu realizacji umowy. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych dodatkowych (np.: nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody przed udzieleniem wsparcia jest jednoznaczne z odstąpieniem udziału w usługach jeżeli nie występują inne przesłanki do przetwarzania danych.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu upływu okresu obowiązujących u Administratora na przechowywanie danych, zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku, w którym dane zostały pozyskane.

W przypadku zawartych umów, przez okres ich obowiązywania oraz przez okres, w którym można dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

 1. W przypadku udzielonej zgody podane dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 2. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

telefon: 22 531 03 00

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula ogólna – dane osobowe

Klauzula – monitoring