Przed rozpoczęciem realizacji prac remontowo-budowlanych w schronisku dla osób bezdomnych w Chełmży w naszym projekcie „Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży” ogłaszamy nabór ofert służący ustaleniu ceny usługi nadzoru inwestorskiego i wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę nadzoru inwestorskiego.

Od dzisiaj, 26. marca 2021 do wtorku 06 kwietnia 2021 roku prowadzimy rozeznanie rynku, które ma na celu wyłonienie podmiotu świadczącego nadzór inwestorski. Zachęcamy do składania ofert!

Warunki realizacji usługi

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia  funkcji nadzoru inwestorskimi i nad robotami budowlanymi, w tym wykonywać go zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy i postanowieniami umowy, którą podpisze z Brodnickim Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka.

2. Wybrany oferent będzie wykonywał powierzone mu zadania osobiście bądź przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami.

3. W ramach nadzoru inwestorskiego wykonawca będzie realizował następujące czynności:

(1) przygotowanie i uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

(2) obecność na budowie w każdy dzień roboczy realizacji budowy oraz przy wszelkich robotach budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, co potwierdzi protokołem lub wpisem do dziennika budowy;

(3) kontrolowanie i zatwierdzenie jakości wykonywanych wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami;

(4) nadzorowanie i kontrolowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą robót budowlanych, sprawdzanie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami;

(5) przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją prac oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności;

(6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

(7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego obiektu i przekazanie go do użytkowania;

(8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzanie wykonanego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót;

(9) organizowanie i udział w spotkaniach roboczych z wykonawcą;

(10) dbanie o przestrzeganie harmonogramu prac, który wykonawca ustali z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego, tak aby, jeśli to konieczne, część prac budowlanych była wykonywana wyłącznie pod nieobecność podopiecznych schroniska, ze względu na ich bezpieczeństwo;

(11) zapewnienie nadzoru budowlanego również w sprawach specjalistycznych, jak nadzór elektryczny, sanitarny, konserwatorski, archeologiczny i inne związane z realizacją i potrzebami inwestycji, w tym poprzez zapewnienie personelu o wymaganych uprawnieniach;

(12) wykonywanie innych czynności związanych z nadzorem budowlanym, a wynikających z przepisów prawa.

 

4. Wybrany oferent będzie – w granicach umocowania opisanego w umowie z Brodnickim Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka – przedstawicielem Brodnickiego Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka w realizacji Umowy z wykonawcą robót budowlanych dla inwestycji „modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży”.

5. Okres realizacji usługi dotyczy okresu od kwietnia do sierpnia 2021 roku.

 

****

Prosimy o składanie ofert/wycen tyt. kosztu brutto świadczenia nadzoru dla 1 miesiąca zaangażowania zgodnie z danymi opisanymi powyżej. Prosimy o przesyłanie ww. ofert do 06 kwietnia 2021 roku mailem na adres: caritas.brodnica14@wp.pl lub korespondencyjnie lub osobiście do Brodnickiego Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy (87-300).

Informacji na temat rozeznania rynku udziela pan Łukasz Kolasiński – tel.: 668 842 067

Złożenie oferty oznacza, że składający posiada wymagane kompetencje i kwalifikacje, co może zostać zweryfikowane przez Zamawiającego (Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka).

wzor oferty_nadzor inwestorski_03-3021-1

wzor oferty_nadzor inwestorski_03-3021