Dziękujemy Wszystkim Oferentom, którzy złożyli oferty w rozeznaniu rynku dot. ustaleniu ceny usługi nadzoru inwestorskiego i wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę nadzoru inwestorskiego „Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży”. Otrzymaliśmy 8 ofert.

Rozeznanie rynku służyło [1] ustaleniu ceny usługi nadzoru inwestorskiego, którą udało się ustalić w trakcie postępowania na bazie wszystkich złożonych ofert, oraz [2] wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę nadzoru inwestorskiego – w tej części podmiot nie został wyłoniony. Powód braku wyłonienia: środki zaproponowane w ofertach przewyższają środki, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia oraz wartości wskazane w ofertach są na tyle zróżnicowane, że wyłonienie najtańszej oferty oznaczałoby wyłonienie oferty rażąco niskiej. Zamawiający zdecydował o zmianie formy udzielenia zamówienia na „zasadę konkurencyjności”, tj. ogłoszenie o naborze oferentów zostanie ogłoszone w Bazie konkurencyjności w terminie późniejszym.

Jeszcze raz dziękujemy za przesłane oferty!